Administratie

Wat
  • voorbereiding van de dossiers die zullen behandeld worden in de OCMW raad, hetVast Bureau, het Overlegcomité Gemeente/OCMW, de budgetcommissie en andere
  • notulering, d.w.z. de weergave van de genomen beslissingen
  • openen, registreren en verdelen van alle inkomende en uitgaande briefwisseling
  • bijhouden van het klassement en archief
  • klachtenbehandeling
  • behandeling aanvragen in het kader van het decreet op de openbaarheid van bestuur
  • het verstrekken van informatie aan de bevolking omtrent de werking van de OCMW diensten, de genomen beslissingen van de OCMW raad, adressen en telefoonnumers van provinciale en ministriële diensten enz.
  • opstellen van beleidsnota’s, ontwerpbudgetten, meerjarenplanning,strategische nota’s,persmappen en dienstnota’s
  • voorbereiden en opvolgen van werken, aankopen en diensten in het kader van de wetgeving op de overheidsopdrachten


Contact

Jo Piessens
Secretaris
Tel. : 03 880 58 30