Leefloon

Wat

Het recht op maatschappelijke integratie.
Vanaf 1 oktober 2002 is een nieuwe wet van toepassing, namelijk de wet  inzake het recht op maatschappelijke integratie van 26/05/2002. Deze wet vervangt de oude bestaansminimumwet van 1974. Net zoals de wet op het bestaansminimum voorziet deze nieuwe wet in een uitkering voor mensen die geen inkomen hebben.
De wet (art.2) bepaalt dat elke persoon recht heeft op maatschappelijke integratie. Dit recht kan onder de voorwaarden bepaald in deze wet bestaan uit een tewerkstelling en/of leefloon die al dan niet gepaard gaat met een geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie.
Het leefloon is een financiële uitkering die je kunt ontvangen als je aan volgende voorwaarden voldoet  :

Voorwaarden

1ste voorwaarde : de nationaliteit
Je bent ofwel:

 • Belg
 • Staatloos
 • Een erkende vluchteling
 • Als vreemdeling in het bevolkingsregister ingeschreven

 

2de voorwaarde : je leeftijd
Je bent ofwel:

 • Minstens 18 jaar oud
 • Jonger dan 18 jaar en:
  • je bent ontvoogd door het huwelijk
  • je bent zwanger,
  • je hebt kinderen ten laste

   

3de voorwaarde : werkelijke verblijfplaats
Je verblijft gewoonlijk en bestendig in België op legale wijze.

4de voorwaarde : je inkomen
Je hebt geen inkomen of een inkomen dat lager is dan het leefloon. In het laatste geval past het OCMW enkel het verschil bij.

5de voorwaarde : je bent bereid te werken
Deze voorwaarde geldt tenzij je gezondheid en je specifieke situatie het niet zouden toelaten te werken.
Het OCMW kan je eventueel een betrekking voorstellen in het kader van artikel 60 § 7, waardoor je je sociale rechten (o.a. werkloosheidsuitkering) kan terugkrijgen en werkervaring opdoet.

6de voorwaarde: je rechten laten gelden op uitkeringen die je kunt genieten op basis van de Belgische of buitenlandse sociale wetgeving
 Het leefloon is het allerlaatste sociale vangnet. Als je werkelijk al het mogelijke hebt gedaan om op een andere wijze aan een inkomen te geraken, bijvoorbeeld via een werkloosheidsuitkering of tegemoetkomingen aan personen met een handicap of recht hebt op een onderhoudsgeld of anderen, dan pas heb je recht op een leefloon.

7de voorwaarde : voor diegenen jonger dan 25 jaar
Je ondertekent het contract om mee te werken aan een voor jouw persoonlijk ontwikkeld project voor maatschappelijke integratie.
Dit contract is een project op maat, dat in samenspraak en overleg met je wordt uitgewerkt om je recht op een maatschappelijke integratie door tewerkstelling te realiseren. Zo’n contract kan ook worden afgesloten met een persoon vanaf 25 jaar, ofwel op verzoek van het OCMW, ofwel op verzoek van de persoon zelf.
Voor deze personen heeft het OCMW geen verplichting om te voorzien in een tewerkstelling.
Wanneer de aanvrager voldoet aan de algemene voorwaarden voorzien in de wet, wordt zijn recht op maatschappelijke integratie gerealiseerd wanneer het OCMW hem een leefloon toekent.

Bedragen Leefloon (gekoppeld aan de index)
 
Bedragen (februari 2012)
Categorie A    € 523,74 per maand wordt toegekend aan elke persoon die met één of meerdere personen samenwoont.
Categorie B    € 785,61 per maand wordt toegekend aan een alleenstaand persoon.
Categorie E    € 1047,48 per maand wordt toegekend aan een persoon die samenwoont met een gezin ten zijnen laste.    
    Dit recht wordt geopend zodra er ten minste een minderjarig kind aanwezig is.
    Het dekt meteen het recht van de eventuele echtgenote of levenspartner

Wat telt mee bij het berekenen van mijn inkomen?

In principe komen alle bestaansmiddelen in aanmerking van welke aard of oorsprong ook, zoals het beroepsinkomen, sociale uitkeringen, inkomen uit roerende en onroerende goederen, onderhoudsgeld voor jezelf, voordelen in natura, etc. Er zijn ook een aantal vrijgestelde inkomsten, bijvoorbeeld onderhoudsgeld voor je kinderen, enz.

Voor wie
Iedereen die voldoet aan de voorwaarden bepaald door de wet van 26/05/2002 betreffende het recht  op maatschappelijke integratie

Waar
OCMW BOOM - Sociale Dienst
J. Van Cleemputplein 1
2850 Boom

Contact

Kyra Blondeau 03 880 24 25
Fem Houben 03 880 24 27
Steffie Borgers 03 880 24 28

Ellen Van Steen

03 880 24 29

Openingsuren
Alle werkdagen van 9u tot 11u of na afspraak uitgezonderd op donderdag van 14u tot 16u