Tussenkomst in de energiefactuur

Wat

Verwarmingstoelage
:

De federale regering heeft een ‘sociaal verwarmingsfonds’ opgericht dat een verwarmingstoelage geeft aan personen die het financieel moeilijk hebben op momenten dat de prijzen van de olieproducten sterk stijgen. Om beter aan de behoeften te beantwoorden zijn er vanaf 2009 nieuwe maatregelen.De toelage wordt toegekend onder bepaalde voorwaarden  en geldt vanaf 2009 voor leveringen vanaf 1 januari tot 31 december.
U vraagt deze toelage aan bij de sociale dienst van het OCMW binnen de 60 dagen na de levering.

Hoeveel bedraagt de verwarmingstoelage?

Het bedrag van de toelage hangt af van de soort brandstof , de prijs per liter die u hebt betaald en de categorie waartoe u behoort. Voor in grote hoeveelheden geleverde brandstoffen schommelt de toelage tussen 14 cent en 20 cent per liter.  Per verwarmingsperiode en per huishouden wordt er een verwarmingstoelage gegeven voor maximum 1.500 liter brandstof.

Deze toelage geldt NIET voor de volgende brandstoffen: aardgas, propaangas in flessen of butaangas in flessen.

 • Voor aardgas :   netto belastbaar inkomen van het gezin  mag niet hoger zijn dan € 23.282 en niemand van het gezin mag genieten van het sociaal tarief => toelage bedraagt € 75 en de toekenning gebeurt door de FOD Economie  www.mineco.fgov.be
 • Voor electriciteit :   netto belastbaar inkomen van het gezin mag niet hoger zijn dan € 23.282 en niemand van het gezin mag genieten van het sociaal tarief => toelage bedraagt € 50 en de toekenning gebeurt door de FOD Economie  www.mineco.fgov.be

Aanvraag van de verwarmingstoelage

Dit moet u zeker meebrengen als u de toelage aanvraagt:

 • uw identiteitskaart
 • De factuur.
 • Indien u in een appartementsgebouw woont, vraag dan aan de eigenaar of de beheerder van het gebouw een attest waarom vermeld staat hoeveel appartementen er in het gebouw zijn.
 • Identiteitskaart
 • Enkel voor categorie 3: een beslissing waaruit blijkt dat u bent toegelaten tot schuldbemiddeling of collectieve schuldenregeling.
 • Het OCMW zal om na te gaan of u voldoet aan de vastgestelde inkomensgrenzen uw inkomensgegevens en die van de leden van uw huishouden via elektronische weg rechtstreeks bij de FOD Financiën opvragen.


Voor wie

U hebt recht op de verwarmingstoelage als u behoort tot één van de volgende categorieën en inwoner bent van de gemeente Boom :

 • Categorie 1: u of een lid van uw gezin heeft recht op een verhoogde tegemoetkoming van de ziekte – en invaliditeitsverzekering. Dit wil zeggen:
  • u hebt het WIGW – statuut (weduwe of weduwenaar, invalide, gepensioneerde of wees)
  • u hebt een gehandicapt kind met een verhoogde kinderbijslag.
  • u bent langdurig werkloos (sinds meer dan een jaar) en ouder dan 50 jaar.
  • u hebt recht op een inkomensgarantie voor ouderen (IGO) of een gewaarborgd inkomen voor bejaarden (GIB)
  • u hebt recht op een uitkering voor gehandicapten.
  • u hebt recht op een leefloon.
  • u hebt recht op een financiële maatschappelijke hulp equivalent aan het leefloon
  • u hebt recht op het OMNIO-statuut

       ehet inkomen van uw huishouden is lager of gelijk aan de voor de categorie 2 vastgestelde grenzen.

 • Categorie 2: Uw huishouden beschikt over een bruto jaarinkomen dat lager is of gelijk aan 15.672,71 euro, verhoogd met 2.901,44 euro per persoon ten laste.
 • Categorie 3: U geniet een collectieve schuldenregeling of een schuldbemiddeling en het OCMW heeft vastgesteld dat u uw verwarmingsfactuur niet zelf kunt betalen. 

 U verwarmt uw woning met:

 • Mazout (huisbrandolie) in bulk
 • Mazout (huisbrandolie) aan de pomp
 • Verwarmingspetroleum ( c) aan de pomp
 • Propaangas in bulk

Voor meer inlichtingen kunt u terecht op het gratis telefoonnummer van het Sociaal Verwarmingsfonds 0800/90.929 of www.verwarmingsfonds.be


Waar

OCMW BOOM - Sociale Dienst
J. Van Cleemputplein 1
2850 Boom

Contact

Fauzia El Hajouti 03 880 24 26

Openingsuren 

Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag tussen 9u en 11u, donderdag tussen 14u en 16u