Wat is lokaal sociaal beleid?

Lokaal sociaal beleid heeft als doelstelling alle inwoners van de gemeente in staat te stellen een menswaardig leven te kunnen leiden. Het lokaal sociaal beleid is het geheel van beleidsbepalingen en acties van het lokaal bestuur en de acties van derde actoren, met het oog op het garanderen van de toegang tot de sociale grondrechten, van alle inwoners, met de nadruk op de (deels overlappende) kansengroepen: senioren, allochtonen, kinderen en jongeren, en kansarmen.

Sociale grondrechten zijn hefbomen om uit armoede te geraken. De grondrechten kunnen vertaald worden in bijvoorbeeld levensdomeinen, werkterreinen en beleidsthema’s. Lokaal sociaal beleid heeft aandacht voor volgende prioritaire thema’s: culturele en maatschappelijke ontplooiing, huisvesting, onderwijs en opvoeding, tewerkstelling, en zorg en gezondheid.


Lokaal sociaal beleidsplan 2007 - 2013

Op 22 mei 2004 trad het decreet lokaal sociaal beleid in werking. Met het decreet wilde de overheid de professionalisering en de vermaatschappelijking van lokale besturen versterken. Het instrument dat naar voor geschoven werd was het lokaal sociaal beleidsplan, dat opgesteld diende te worden door OCMW en gemeente, in samenwerking met lokale actoren.

Het Boomse lokaal sociaal beleidsplan 2008-2013 omvat alle intenties van OCMW, gemeente en lokale actoren op het gebied van lokaal sociaal beleid. Er worden prioriteiten naar voor geschoven en het maakt expliciete beleidskeuzes op verschillende domeinen zoals huisvesting, tewerkstelling en kansarmoede. Het lokaal sociaal beleidsplan is als het ware het grondplan voor het lokaal sociaal beleid in de gemeente Boom.

Van bij de aanvang van de opmaak van het lokaal sociaal beleidsplan werd gekozen voor participatie van het werkveld. Een vertegenwoordiging van alle sociale organisaties werd uitgenodigd om deel te nemen aan de voorbereidende vergaderingen. Op basis van het regionaal lokaal beleidsplan dat door IMSIR werd ontwikkeld werden volgende clusters naar voor geschoven als beleidsthema’s:

  • kansarmoede,
  • tewerkstelling en opleiding,
  • jeugd,
  • zorg, gezondheid en andersvaliden,
  • psycho-sociale hulp,
  • huisvesting.

Het volledige lokaal sociaal beleidsplan is hieronder te vinden.

Lokaal Sociaal Beleidsplan

17-9-2012 9:51