Stappenplan kindermishandeling

Het OCMW, de gemeentelijke preventiedienst en de lokale PolitieZone Rupel stelden samen met verschillende partners en actoren een stappenplan kindermishandeling op. De bedoeling van het stappenplan is dat organisaties en diensten, wanneer zij worden geconfronteerd met (een vermoeden van) kindermishandeling, eenzelfde en duidelijke leidraad hebben over hoe hiermee om te gaan.

De aanzet voor dit stappenplan kindermishandeling werd gegeven op het ‘lokaal sociaal beleidsevent’ in maart 2012. De verschillende lokale actoren hierop aanwezig gaven aan dat er niet enkel curatief, maar ook preventief gewerkt dient te worden aan kindermishandeling. Dit niet alleen om zo snel mogelijk in te grijpen maar ook om de wachtlijsten van hulpverleningsorganisaties in te korten. Kindermishandeling situeert zich binnen de problematiek van huiselijk geweld. De aanpak van huiselijk geweld staat hoog op de prioriteiten lijst van zowel het gemeentebestuur van Boom, de gemeentelijke preventiedienst en de PolitieZone Rupel. Het is daarom ook één van de belangrijkste doelstellingen in het kader van het meerjarenbeleid van de gemeente, het preventiecontract en het zonaal veiligheidsplan van de politie. Daarom namen het OCMW, de preventiedienst en de politiezone het voortouw in de opmaak van het stappenplan.

Heel wat organisaties, diensten en verenigingen in Boom komen in contact met kinderen en hebben daarom een belangrijke rol te spelen bij de detectie en signalisering van kindermishandeling. Het is daarbij niet altijd evident om in te schatten of een kind effectief slachtoffer is van kindermishandeling. Daarnaast is de drempel naar een melding van problemen hoog. Het is echter van essentieel belang voor het kind om zo snel mogelijk hulpverlening in te schakelen.

“Met het stappenplan willen wij iedere organisatie, dienst, vereniging,… begeleiden bij de aanpak van kindermishandeling. Er wordt uitgebreid beschreven welke stappen gezet kunnen worden in de aanpak van kindermishandeling: van het in kaart brengen van signalen, over intern overleg tot en met het organiseren van hulp of het melden van kindermishandeling. Daarnaast komen ook alle verschillende organisaties die een mogelijke partner zijn in de aanpak van kindermishandeling aan bod.” zegt Jeroen Baert, burgemeester.

“Met dit stappenplan willen we er tevens voor zorgen dat iedereen weet wat te doen bij een vermoeden van kindermishandeling. Vaak zal dit actie vergen over de grenzen van de organisaties en lokale actoren heen, in sommige gevallen zal er zelfs een dringende tussenkomst nodig zijn en is er geen tijd te verliezen. Dat we daarbij allemaal samen en in een unieke samenwerking onze kennis en betrokkenheid inzetten in het belang van elk kind kan ik alleen maar positief noemen.” vult OCMW-voorzitter Christel De Coninck aan.

Stappenplan valt in de prijzen

Op vrijdag 13 juni organiseerde de provincie Antwerpen een prijsuitreiking in het kader van "kindermishandeling: een actie waard". Hiermee wilde de provincie organisaties belonen die kindermishandeling willen tegengaan. De acties van Boom, Oud-Turnhout en Mol werden genomineerd. Het Boomse stappenplan kindermishandeling werd uiteindelijk bekroond. De prijs was een een tas met educatief materiaal die binnen de gemeente kan uitgeleend worden aan andere organisaties.

Peter Bellens, gedeputeerde voor Welzijn en Gezondheid, motiveert de overwinning van Boom als volgt: "Het bestrijden van kindermishandeling vraagt om een multidisciplinaire aanpak. Daarom is het vormingspakket nadrukkelijk gericht op alle diensten die werken met kinderen en ouders, die geen hulpverlenende opdracht hebben inzake kindermishandeling. We onderstrepen het belang van samenwerking tussen verschillende diensten. Het stappenplan van Boom is het resultaat van een traject waarbij heel wat lokale actoren betrokken zijn. De rol van elke partner inzake kindermishandeling is ook opgenomen in het draaiboek. Doordat zovele lokale partners mee werkten aan het stappenplan, is het gedragen door het brede lokale niveau. Dat is volgens ons een belangrijke sterkte." (het volledige artikel is hier te vinden)

Lees hier het stappenplan.

Bekijk hier het filmpje.

Meer informatie bij Hilde Rypens (hilde.rypens@ocmwboom.be) of Kim Van Velthoven (kim.vanvelthoven@ocmwboom.be).